ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Společnost Hotel Petrovy kameny, s.r.o., IČ: 60747099, se sídlem na adrese Na strži 2097/63, 14000 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, se spisovou značkou 119591 C, provozující Hotel Petrovy kameny, nacházející se na adrese Rejhotice 149E, 788 11 Loučná nad Desnou, (dále jen jako „Hotel“).
2. Objednatel – fyzická či právnická osoba (dále jen „Objednatel, nebo Host“).

REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

1. Rezervace ubytování a dalších služeb Hotelu a potvrzení této rezervace ze strany Hotelu je možné emailem, elektronicky, či telefonicky.
2. Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Hotel emailem hostovi potvrdí provedenou rezervaci nebo zašle automatické emailové potvrzení generované příslušným on-line rezervačním systémem.
3. Rezervace je dokončena pomocí platební karty nebo uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb, případně jinak dle individuálních předem domluvených podmínek.
4. V případě, že Hotel nebo Host nesplní podmínky, které jsou uvedeny v bodu 3., Hotel nemusí ubytování a služby poskytnout.
5. Údaje, které jsou uvedeny na potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

CENY, STORNOVACÍ A PLATEBNÍ HODMÍNKY

1. Cena je uvedena za pokoj a noc, včetně snídaně, pokud nezvolí Host jinak.
2. V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 %. Místní poplatek, ve výši 30 Kč za dospělou osobu a noc, není zahrnut v ceně ubytování.
3. Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze elektronicky (emailem).
4. Zrušení rezervace, která byla vytvořena přes 3. stranu (např. booking.com), je nutné zrušit také přes tohoto poskytovatele způsobem, který poskytovatel vyžaduje.
5. Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín, je považován za zrušení původní rezervace a řídí se stejnými podmínkami, jako zrušení rezervace.
6. Ubytování je možné uhradit platební kartou v CZK, výjimečně v hotovosti.
7. Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty Hosta až do výše celková částky za ubytování.
8. V případě rezervace s nevratnými storno podmínkami si Hotel vyhrazuje právo účtovat 100 % z ceny ubytování, kdykoliv po vytvoření rezervace.
9. V případě nedojezdu Hosta je rezervace stornována a Hotel je oprávněn účtovat částku za celý pobyt Hosta.

PRÁVA A POVINNOSTI HOSTA

1. Host má právo užívat rezervovaný pokoj a jeho vybavení, stejně tak jako vybavení společných prostor.
2. Každý Host má povinnost se zaregistrovat na recepci a poskytnout údaje do registrační karty, která obsahuje data, která jsou vyžadována dle příslušných právních norem. Host se při přihlášení musí prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
3. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat osoby, které odmítnou předložit doklad k prokázání totožnosti a osoby, které jeví známky požití nadměrného množství alkoholu anebo návykových látek. V takovém případě nemá odmítnutá osoba jakékoli právo na náhradu škody vzniklé v souvislosti s tím, že nebyla v Hotelu ubytována.
4. Host je odpovědný za všechny škody způsobené v pokoji během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo čištění. Výše úhrady bude určena Hotelem.
5. Host je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v hotelu, aby mohla být zjednána náprava.
6. Host je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit náklady spojené s využitím ubytovacích služeb Hotel, nejpozději v den odjezdu je pak host povinen uhradit ostatní náklady (restaurační či wellness služby a další), nebylo-li dohodnuto jinak. V případě neuhrazení částky je Hotel oprávněn účtovat odpovídající částku z platební karty hosta po jeho odjezdu.
7. Host může odstoupit od smlouvy na základě storno podmínek.
8. Doba přihlášení do hotelu je od 14:00 hod v den příjezdu. Dřívější přihlášení je možné pouze po předchozí domluvě s Hotelem, závisí na aktuální obsazenosti a může být zpoplatněno.
9. Doba odhlášení je do 10:00 hod v den odjezdu. Pozdní odhlášení je možné pouze po předchozí domluvě s Hotelem, závisí na aktuální obsazenosti a může být zpoplatněno. Pokud zůstane pokoj obsazen bez informování Hotelu po 10:00 hod, Hotel si vyhrazuje právo účtovat poplatek za pozdní odhlášení. Po 17:00 hod je účtován poplatek ve výši ceny za celou další noc.
10. Celý hotel je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v pokoji či prostorách hotelu opravňuje Hotel účtovat pokutu ve výši 5.000 Kč za vyčištění pokoje, či prostor hotelu. Opakované porušení tohoto nařízení může být důvodem pro dřívější ukončení pobytu bez nároku na vrácení již uhrazené částky za ubytování. Kouření je možné pouze venku před hotelem, v místě tomu určeném.
11. V rozmezí od 22:00 do 6:00 je doba nočního klidu. Chování, které vede k narušení klidu ostatních hostů v tomto časovém rozmezí, je přísně zakázáno (zahrnuje hlasitý poslech hudby či televize, křik v pokojích a další rušivé chování). V případě nedodržení tohoto nařízení si Hotel vyhrazuje právo Hosta z objektu vystěhovat. V takovém případě musí Host zaplatit 100% celé částky za ubytování. Hotel nemá povinnost zajistit náhradní ubytování.
12. V pokoji nebo ve společných prostorách nesmí Host přesouvat vybavení a nábytek bez svolení Hotelu. Rovněž není v pokojích a v jiných prostorách Hotelu povoleno zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
13. Pro návštěvy mají Hosté k dispozici hotelovou restauraci nebo venkovní zahrádku. Návštěvy nesmí využívat ubytovací služby Hotelu.
14. Před odchodem z hotelového pokoje je Host povinen zavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla v místnosti, vypnout elektrické spotřebiče, zavřít okna a zamknout přední dveře do pokoje.
15. Z bezpečnostních důvodů není povoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru dospělé osoby v pokojích a ostatních prostorách Hotelu.
16. Host je povinen hlásit Hotelu veškeré vážnější úrazy a zranění, jež si v prostorách Hotelu způsobí. Při zranění Hosta či jeho onemocnění mu Hotel poskytne součinnost k přivolání lékařské pomoci, popř. převozu do nemocnice. Veškerou lékařskou péči si hradí Host sám.
17. Hotel neodpovídá za osobní věci hostů. Cennosti jako šperky, pas, hotovost, fotoaparát, notebook a další doporučujeme zamknout v trezoru, či uchovat na recepci.

PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU

1. Hotel je povinen zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu Hotelu.
2. V případě, že Hotel nemůže Hosta ubytovat na základě předem vytvořené a potvrzené rezervace, má Hotel povinnost zajistit pro Hosta adekvátní ubytování v jiném zařízení.

REKLAMACE A INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORU

1. Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování a/nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v Rezervaci. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
2. Informace o mimosoudním řešení sporů:  Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývajících z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. d) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto podmínky jsou platné od 1.1.2023. Hotel si vyhrazuje právo na jejich změnu a Host je povinen se jimi řídit v jejich aktuálně platném znění.
2. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, je Hotel jakožto správce osobních údajů, oprávněn ke zpracování osobních údajů Hosta v rozsahu uvedeném na registrační kartě, a to z titulu plnění smlouvy o ubytování. Osobní údaje mohou být třetím osobám zpřístupněny pouze v nezbytném rozsahu pro naplnění účelu zpracování osobních údajů a v souladu s GDPR. Každý Host má právo na odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, na poskytnutí informací o zpracování jeho osobních údajů, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo upřesnění, a dále má právo na vysvětlení a další úkony dle GDPR, a to na základě žádosti doručené Hotelu poštou nebo elektronicky prostřednictvím emailu.