Warunki handlowe

UCZESTNICY STOSUNKU UMOWNEGO

 1. Podmiot Hotel Petrovy kameny, s.r.o., Nr ID: 60747099, z siedzibą Na strži 2097/63, 14000 Praha 4, zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, nr wpisu 119591 C, prowadzący Hotel Petrovy kameny, z siedzibą pod adresem Rejhotice 149E, 788 11 Loučná nad Desnou , (dalej „Hotel”).
 2. Klient – ​​osoba fizyczna lub prawna (dalej jako „Klient lub Gość”).

REZERWACJA NOCLEGÓW I USŁUG

 1. Rezerwacja miejsc noclegowych i innych usług Hotelu oraz potwierdzenie tej rezerwacji przez Hotel możliwe jest drogą mailową, elektroniczną lub telefoniczną.  
 2. Rezerwację uważa się za ważną i wiążącą, jeżeli Hotel potwierdzi rezerwację gościowi pocztą elektroniczną lub prześle automatyczne potwierdzenie e-mailem wygenerowane przez odpowiedni system rezerwacji online.
 3. Rezerwacja dokonywana jest za pomocą karty płatniczej lub poprzez wpłatę zadatku w wysokości zamówionego noclegu i usług lub w inny sposób na indywidualnie ustalonych warunkach.
 4. W przypadku, gdy Hotel lub Gość nie spełni warunków określonych w pkt. 3, Hotel nie jest zobowiązany do zapewnienia noclegu i świadczenia usług.
 5. Informacje podane w potwierdzeniu rezerwacji są wiążące dla obu stron.

CENY, WARUNKI REZYGNACJI I PŁATNOŚCI

 1. Cena dotyczy pokoju za dobę ze śniadaniem chyba, że ​​Gość wybierze inaczej.
 2. 10% VAT jest wliczony w cenę zakwaterowania. Opłata klimatyczna w wysokości 30 CZK za osobę dorosłą za noc nie jest wliczona w cenę zakwaterowania.
 3. Anulowanie potwierdzonej rezerwacji może nastąpić wyłącznie drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną).
 4. Anulowanie rezerwacji dokonanej za pośrednictwem strony trzeciej (np. Booking.com) należy również anulować za pośrednictwem tego usługodawcy w sposób wymagany przez usługodawcę.
 5. Zmiana rezerwacji, tj. przeniesienie zamówionych usług na inny termin, jest traktowane jako anulowanie pierwotnej rezerwacji i podlega takim samym warunkom jak anulowanie rezerwacji.
 6. Za zakwaterowanie można zapłacić kartą płatniczą w CZK, wyjątkowo gotówką.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty Gościa do pełnej kwoty za nocleg. 
 8. W przypadku rezerwacji z warunkami bezzwrotnej anulacji Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania 100% ceny noclegu w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji.
 9. W przypadku nie przybycia Gościa rezerwacja zostaje anulowana, a Hotel ma prawo pobrać opłatę za cały pobyt Gościa.

PRAWA I OBOWIĄZKI GOŚCIA 

 1. Gość ma prawo do korzystania z zarezerwowanego pokoju i jego wyposażenia oraz wyposażenia części wspólnych.  
 2. Każdy Gość zobowiązany jest do zarejestrowania się w Recepcji i podania informacji na karcie meldunkowej, która zawiera dane wymagane odpowiednimi normami prawnymi. Podczas zameldowania gość musi okazać ważny dokument tożsamości lub paszport. 
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do niezakwaterowania osób, które odmówią okazania dowodu tożsamości oraz osób wykazujących objawy spożycia nadmiernej ilości alkoholu lub substancji uzależniających. W takim przypadku osobie odrzuconej nie przysługuje prawo do odszkodowania za szkodę poniesioną w związku z faktem, że nie została zakwaterowana w Hotelu.
 4. Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w pokoju podczas pobytu oraz zobowiązuje się do poniesienia kosztów naprawy, wymiany lub sprzątania. Wysokość opłaty zostanie ustalona przez Hotel.
 5. Gość jest zobowiązany do zgłoszenia wszelkich usterek i ewentualnych braków podczas pobytu w hotelu w celu ich usunięcia.
 6. Gość zobowiązany jest uiścić koszty związane z korzystaniem z usług noclegowych Hotelu najpóźniej w dniu przyjazdu, wówczas gość zobowiązany jest do uiszczenia pozostałych kosztów (usługi restauracyjne lub wellness i inne) najpóźniej w dniu przyjazdu wyjazdu, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku braku zapłaty, Hotel ma prawo pobrać odpowiednią kwotę z karty płatniczej gościa po jego wyjeździe.
 7. Gość może odstąpić od umowy na podstawie warunków anulowania.
 8. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Hotelem, w zależności od aktualnej dostępności i może podlegać opłacie.
 9. Wymeldowanie do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Późne wymeldowanie jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Hotelem, w zależności od aktualnej dostępności i może podlegać opłacie. W przypadku pozostawienia pokoju bez powiadomienia Hotelu po godzinie 10:00, Hotel zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za późne wymeldowanie. Po godzinie 17:00 pobierana jest opłata w wysokości ceny całej następnej nocy.
 10. W całym hotelu obowiązuje zakaz palenia. Naruszenie niniejszego regulaminu oraz palenie w pokoju lub na terenie hotelu uprawnia Hotel do naliczenia kary w wysokości 5.000 CZK za sprzątanie pokoju lub terenu hotelu. Powtarzające się naruszenia niniejszego regulaminu mogą być podstawą do wcześniejszego zakończenia pobytu bez prawa do zwrotu wpłaconej kwoty za nocleg. Palenie dozwolone jest wyłącznie na zewnątrz przed hotelem, w wyznaczonym miejscu.
 11. Między godziną 22:00 a 6:00 obowiązuje cisza nocna. Zachowania powodujące zakłócanie spokoju innych Gości w tym okresie są surowo zabronione (w tym słuchanie głośnej muzyki lub telewizji, krzyczenie w pokojach i inne zachowania zakłócające spokój). W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Hotel zastrzega sobie prawo do eksmisji Gościa z obiektu. W takim przypadku Gość musi zapłacić 100% całej kwoty za nocleg. Hotel nie ma obowiązku zapewnienia zakwaterowania zastępczego.
 12. W pokoju lub w częściach wspólnych Gość nie może przenosić sprzętów i mebli bez zgody Hotelu. Zabrania się również ingerencji w sieć elektryczną lub inne instalacje w pokojach i innych pomieszczeniach Hotelu. 
 13. Goście mają dostęp do hotelowej restauracji lub ogrodu na świeżym powietrzu. Goście nie mogą korzystać z usług noclegowych Hotelu.
 14. Przed opuszczeniem pokoju hotelowego Gość zobowiązany jest zakręcić krany z wodą, zgasić światło w pokoju, wyłączyć urządzenia elektryczne, zamknąć okna oraz zamknąć drzwi wejściowe do pokoju.
 15. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się pozostawiania dzieci poniżej 10 roku życia bez opieki osoby dorosłej w pokojach i innych pomieszczeniach Hotelu.
 16. Gość ma obowiązek zgłaszać Hotelowi wszystkie poważne wypadki i urazy spowodowane przez siebie na terenie Hotelu. W przypadku urazu lub choroby Gościa, Hotel udzieli mu pomocy w wezwaniu pomocy medycznej, lub transport do szpitala. Za całą opiekę medyczną Gość płaci sam. 
 17. Hotel nie odpowiada za rzeczy osobiste gości. Przedmioty wartościowe takie jak biżuteria, paszport, gotówka, aparat fotograficzny, laptop itp. zaleca się zamknąć w sejfie lub przechować w recepcji.

PRAWA I OBOWIĄZKI HOTELU

 1. Hotel zobowiązany jest do zapewnienia miejsc noclegowych na podstawie wcześniej uzgodnionych usług odpowiadających standardowi Hotelu.
 2. W przypadku, gdy Hotel nie może zakwaterować Gościa na podstawie dokonanej wcześniej i potwierdzonej rezerwacji, Hotel jest zobowiązany zapewnić Gościowi odpowiednie zakwaterowanie w innym obiekcie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKLAMACJI I POZASĄDOWEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację u dostawcy zakwaterowania na jakość zakwaterowania i/lub świadczonych usług, jeśli ich jakość lub zakres lub inne warunki nie odpowiadają zakresowi, jakości i warunkom określonym w Rezerwacji. Hotel zobowiązuje się do ustalenia okoliczności reklamacji bez zbędnej zwłoki, a w przypadku uzasadnionej reklamacji do zapewnienia usunięcia wady lub udzielenia klientowi rabatu. Klient jest zobowiązany do złożenia reklamacji u usługodawcy bez zbędnej zwłoki po stwierdzeniu wadliwego świadczenia. Późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane.
 2. Informacje na temat pozasądowego rozwiązywania sporów:  Organ odpowiedzialny za pozasądowe rozwiązywanie sporów (ADR) pomiędzy Hotelem a Klientem powstałych na tle świadczenia usług noclegowych i powiązanych (spory konsumenckie) jest zgodnie z § 20e lit d) ustawa nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów, z późniejszymi zmianami, Czeska Inspekcja Handlowa, z siedzibą pod adresem Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID 00020869, adres internetowy: http://www.coi.cz/ lub inny podmiot upoważniony przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsze warunki obowiązują od 2023-01-01 Hotel zastrzega sobie prawo do ich zmiany, a Gość zobowiązany jest do przestrzegania ich w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., hotel jako administrator danych osobowych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Gościa w zakresie wskazanym w karcie meldunkowej, w celu wykonania umowy o zakwaterowanie. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z RODO. Każdy Gość ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, do udzielenia informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji, sprostowania, usunięcia lub doprecyzowania, a także ma prawo do wyjaśnień i innych działań zgodnie z RODO, a to na podstawie żądania doręczonego Hotelowi pocztą lub drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.